Informacja o formie realizacji podstawy programowej po 24 maja br.

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego do dnia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj 7 czerwca 2020 odbywa się w formie zdalnej, tj. poprzez dziennik elektroniczny oraz google classroom.

 

Informuję, że pracujący rodzice dzieci do lat 8 zachowują prawo do  odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Dla uczniów, których rodzice zdeklarowali potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formie stacjonarnej, w związku z powrotem do pracy, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu w warunkach pandemii COVID 19 oraz złożeniu stosownych oświadczeń, w/w zajęcia zostaną zorganizowane. Dokument o którym mowa, zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz udostępniony poprzez dziennik elektronicznym, najpóźniej 22.05.2020r. Zostanie on opracowany na podstawie dokumentów zamieszczonych poniżej:

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi dokumentami

rozporządzenie-ograniczenie rozporządzenie-funkcjonowanie

rozporządzenie-ograniczenie

wytyczne GIS, MZ, MEN-edukacja wczesnoszkolna

wytyczne GIS, MZ, MEN-konsultacje

wytyczne GIS, CKE, MEN-egzamin