Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Panki w Turzym Zapewnij dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami prawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wyszukanie stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna  z ustawą o dostępie do cyfrowej stron internetowych i kandydatur z powodu niezgodności lub włączeń poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa  Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu  nie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona internetowa na ułatwieniu obsługi skrótu klawiszów w celu ułatwienia poruszania się:

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu,

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Dydak -Szlama, adres poczty: spturze@poczta.onet.pl Kontakt adresować można także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 4341391. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie niedostępnej oraz składać skargi na brak dostęp do źródeł.

Każdy ma prawo:

 • zgłoszenie uwagi dotyczące cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłoszenie odpowiedzi na pytania pytania strony lub jej element,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane osoby kontaktowe kontaktowe,
 • wskazanie strony lub elementy strony, której dotyczy pytanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpić natychmiast, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, należy nastąpić w ciągu 2 od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji spotkanie reklamę do za nadzorowanego pocztą lub drogą na adres:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

Turze Pole 152

36-200 Brzozów

e-mail: spturze@poczta.onet.pl

tel .: 134341391

Po złożeniu wszystkich możliwości skargę można skompletować wyczerpująco do  Rzecznika Praw Obywatelskich  .

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z formy pomocy podczas załatwienia spraw w szkole:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie przez siebie w celu załatwienia swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi mieć co najmniej 16 lat.
 2. Może pomoc się ze szkółą poprzez:
 • wysłanie e-maila pod adres: spturze@poczta.onet.pl
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu, Turze Pole 152, 36-200 Brzozów
 1. Może przyjść osobiście do Szkoły i skorzystanie z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie podstawowej znajomości języka migowego (pedagog szkolny, dyrektor)

Wizyty nie zgłaszać wcześniej. W takiej sytuacji sytuacja nasza zgłosić się do sekretariatu na pierwszym piętrze budynku, w celu skierowania do pracownika posługującego się językiem migowym.

 1. W oczekiwaniu gdy wyjście formy kontaktu są niewystarczające, można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (rejestru z rejestru wojewody) poprzez jedną z form kontaktu:
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i ruchu wskazać wybraną komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

wzór wzoru o tłumacza

Po spotkania przez nas informacje, pracownicy skontaktuje się w celu ustalenia informacji godziny.

Wypełniony wniosek pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

Turze Pole 152

36-200 Brzozów

lub e-mailem: spturze@poczta.onet.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30 będzie załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy po dniu odebrania e-maila. Świadectwo jest bezpłatne dla osób niesłyszących, ściganie zaświadczeń w rozumieniu przepisów z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu obecnie jest w rozbudowie.

Do jej budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku nie ma toalet dla osób poruszających się na wózkach.

Z uwagi na prace budowlane przy szkole nie ma parkingu, jest wyłączeniu z użytkowania.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnych.

Dopuszcza się do wejść na wejścia z psem asystującym.