Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spturzepole.brzozow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak opisu zdjęć lub ilustracji
 • brak możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Aktualizację sporządzono dnia: 2022-03-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maciej Tymkiewicz, adres poczty elektronicznej: spturze@poczta.onet.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 4341391. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły

Turze Pole 152

36-200 Brzozów

e-mail: spturze@poczta.onet.pl

tel.: 134341391

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszej szkole

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się ze szkołą poprzez:
 • wysłanie e-maila pod adres: spturze@poczta.onet.pl
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki, Turze Pole 152, 36-200 Brzozów
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
 1. Może przyjść osobiście do Szkoły i  skorzystać z pomocy pracownika  przeszkolonego  w zakresie podstawowej znajomości języka migowego (pedagog szkolny). Wizytę należy  zgłaszać wcześniej, tak by osoba przeszkolona była dostępna na miejscu w szkole.
 1. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu  są niewystarczające,  można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody)  poprzez jedną z form kontaktu :
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).  Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki

Turze Pole 152

36-200 Brzozów

lub e-mailem: spturze@pooczta.onet.pl

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej , będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły posiada jedno wejście, które jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Parking przy szkole nie posiada wyznaczonego miejsca dla  osób z niepełnosprawnością.

W budynku jedna toaleta dostosowana jest  dla osób poruszających się na wózkach.

Budynek wyposażony jest w dźwig umożliwiający osobom z niepełnosprawnością dostęp na piętro.

W  budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnych.

Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym.

Załącznik:

wzór wniosku o tłumacza